Author: | Category: Транспортни новини |

Европейската комисия иска от Германия и Дания да въведат общите правила на Европейския съюз за свидетелствата за управление на моторни превозни средства.

Комисията поиска от Дания и Германия да въведат Директива 2014/85/ЕС на Комисията относно медицинската годност на водачите и на изпитите за управление на моторно превозно средство.

С посочената директива се актуализират общите европейски правила относно свидетелствата за управление (Директива 2006/126/ЕО), така че да се вземе предвид напредъкът в медицината при „обструктивната сънна апнея“ (ОСА) и да се гарантира, че европейските водачи са обучени за безопасно шофиране в тунели.

 

Еднаквото прилагане на правилата относно свидетелствата за управление е необходимо, за да се гарантира безопасността на движението по пътищата в Европа. Досега Дания и Германия не са транспонирали Директива 2014/85/ЕС.

В срок от два месеца тези две държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките за прилагане. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу тях.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0085&from=EN

 

източник. списание Камиони