Author: | Category: Транспортни новини |

Защитата на единството и растежа на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС), както и създаването на единно европейско транспортно пространство трябва да останат наши общи цели.  Заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“) в Люксембург, съобщава пресслужбата на министерството.

Министър Ивайло Московски изрази притесненията на българската страна от прилагането на германския Закон за минимално почасово заплащане и предстоящото въвеждане на френския закон Loi Macron, които ще засегнат преминаващите през двете държави български и чуждестранни превозвачи.

В своето изказване, той подчерта, че въвеждането на изискване за минимална работна заплата за чуждестранните превозвачи не е съобразено със социалния стандарт в отделните държави членки на ЕС.img_2047_300x450-200x300

Министърът каза, че въвеждането на ограничение за използването на нормалната седмична почивка в кабината на превозното средство е неприложимо и представлява едностранна бариера за трансграничния автомобилен транспорт.

По думите му тези мерки ще доведат до нарастване на административната и финансовата тежест на транспортния бранш, намаляване ефективността и качеството на превозите, с всички очаквани негативни последици за икономиката на Европа.

Транспортните министри проведоха ориентационен дебат относно емисиите на азотни оксиди от дизелови автомобили. През последните години бе постигнат значителен напредък в тази област, като продължават усилията за създаването на регулаторна рамка, съобразена с развитието на технологиите, възможностите на индустрията и тенденциите за осигуряване на по-екологични превозни средства.

По отношение на морския транспорт министрите приеха общ подход по предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване. Взаимното признаване на квалификациите е важен въпрос за България, тъй като то ще осигури признаването на професионалната квалификация на българските морски лица, работещи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, включително по река Рейн.

В областта на авиацията участниците разгледаха доклад за напредъка по предложение за Регламент в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на ЕС. Предложението е част от представената на 7 декември 2015 г. от Европейската комисия „Стратегия за въздухоплаването в Европа“.

Регламентът определя задачите на агенцията, свързани с летателната годност и екологичната съвместимост на въздухоплавателните продукти, въздушните операции, лицензирането на екипажите, летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, както и безопасността на операторите от трети държави.

Очаква се предложението да допринесе за конкурентоспособността на европейската авиационна промишленост и самолетостроенето, които генерират висококвалифицирани работни места и технологични иновации.

Министрите разгледаха пакет от решения, с които държавите членки ще упълномощят ЕК да започне преговори за сключване на всеобхватни споразумения за въздушен транспорт с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия – ACEAH, Държавата Катар, Обединените арабски емирства и Република Турция.

Представителите на държавите членки на ЕС обмениха мнения във връзка с подготовката на 39-та сесия на Общото събрание на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) и възможността за приемане на глобална пазарна мярка за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването. Прилагането на мярката цели да стабилизира емисиите от международната авиация на ниво 2020 г. Тази възможност, заедно с устойчивото развитие на въздушния транспорт, са основни цели на ЕС.