Author: | Category: Околна среда |

Непрестанно нарастващите мащаби на транспорта все повече увеличават въздействието си върху околната среда, особено във връзка с промените в климата.

Eдин позитивен аспект са технологичните подобрения, които спомагат за намаление замърсяванeто на въздуха от сухопътния транспорт, въпреки нарастващите мащабите на транспорта. Но дори това не е достатъчно за решаването на проблема със замърсяването на градския въздух

Отделянето на ръста в транспорта от икономическия ръст е ключова цел на политиката на ЕС в областта на транспорта в продължение на няколко години, но тя все още предстои да бъде постигната. Транспортните мащаби в ЕС нарастват стабилно с приблизително същото темпо като икономическия ръст или по-голямо: почти 20 % за пътническия транспорт и приблизително 30 % / товарния транспорт.

Следва обаче да се има предвид че ръстът на транспорта през 90- те години беше доминиран от сухопътния и въздушния транспорт, докато другите видове транспорт, такива като железопътния, автобусите и речните водни пътища проявяваха тенденция към стагнация или дори упадък. Въздушният транспорт беше най-бързо растящия вид с годишен ръст от 5 % или повече.

През последното десетилетие мрежата от автомагистрали се увеличи с над 12 000 км в старите държави-членки на ЕС и с около 1 000 км в новите държави-членки на ЕС.

Инвестициите в трансевропейската транспортна мрежа на ЕС се съсредоточиха главно в запълването на трансграничните празноти във високоскоростните жп и пътни мрежи, с програма за сухопътните пътища далеч по-развита от тази за железопътните.

В резултат на това, общата дължина на автомагистралите нарастна бързо, докато дялът железопътни и вътрешно водни пътища бавно намаля.

Незначителен прогрес се наблюдава в преструктурирането на транспортните такси за включване на външните разходи в цената, което би подпомогнало намаляването на общата нужда от транспорт и транспортна инфраструктура, както и оптимизирането на разделението по видове.

Например, цените продължават да благоприятстват използването на личните леки автомобили вместо обществения транспорт. Общите разходи за автомобилния транспорт, обхващащи както покупката, така и експлоатационните разходи, продължават да остават стабилни, докIMG_2043_450x300-300x200ато разходите за другите видове транспорт продължават да нарастват.

Разработват се наредби, имащи за цел възстановянето на част от инфраструктурните разходи за железопътния и сухопътния транспорт, като съществуват нарастващи призиви за въвеждането на данък гориво върху полетите в пределите на ЕС.

Наблюдава се значителен спад в емисиите на вредни замърсяващи вещества от моторните превозни средства. Спадът може да се дължи на стандартите на ЕС за вредни емисии от моторни превозни средства, които успешно бяха ‘затегнати’ от началото на 90-те години; процес, който все още продължава. Вредните емисии на регулираните замърсяващи вещества, са намалели с 24 % до 35 % (международната авиация и морския превоз не са включени).

Обаче, въпреки понижаването на въздушните замърсявания от сухопътния транспорт, все още съществуват сериозни проблеми с качеството на въздуха в градските райони.

Осигуряването на съответствие на тестовите цикли с реалните условията за шофиране на пътя, включително ‘настройката на чиповете’ за дизеловите автомобили, би могло да бъде точно толкова важно, колкото и по-нататъшното затягане на стандартите за моторните превозни средства.

Личните леки автомобили стават по- ефикасни. Въпреки това, понижението в отделянето на специфични CO2 емисии от леки автомобили е пренебрежимо малко в сравнение с нарастването на транспорта. Резултатът е нетно увеличение от около 20 % на емисиите на CO2 от сухопътния транспорт.

Авиацията е също така един важен и растящ фактор, допринасящ за вредните емисии на CO2. С бързото разрастване на въздушния транспорт, неговите въздействия върху климата скоро ще превишат тези на наземните пътнически транспортни средства, като въздействието през 2030 година се очаква да бъде два пъти по- голямо.

Транспортната инфраструктура оказва натиск върху средата на живот и загубите на биоразнообразие посредством директното използване на земята, шумовите и светлинните смущения, замърсяването на въздуха и разпокъсването на ландшафта. С разширяването на транспортната инфраструктура все повече и повече обозначени природни области ще се оказват под натиск. Средно приблизително половината от обозначените области в Европа вече са засегнати от транспорта. Съществуват крупни регионални различия, тясно свързани с вариациите в гъстотата на заселване, но транспортът оказва сериозно въздействие дори и в отдалечени области в арктическия регион.